התחייבויות שוטפות (שנה או פחות)

התחייבויות נושאות ריבית

- משיכת יתר
- הלוואות קצרות מועד
- חוב כרטיסי אשראי (כולל תשלומים ל-12 חודשים)
- תשלומים עבור מוצר או שרות
- אחר

התחייבויות נוספות

- מזונות
- מיסים
- אחר
סך כל התחייבויות שוטפות
התחייבויות ארוכות טווח (יותר משנה)

כלל התחייבויות לטווח ארוך

- משכנתה
- הלוואות ארוכת טווח
- תשלומי כרטיס אשראי (יותר מ-12 חודשים)
- אחר
סך כל התחייבויות ארוכות טווח
סך כל ההתחייבויות
נכסים טווח קצר (עד שנה)

מזומן

- עו"ש
- תוכניות חיסכון

תשלומים לקבל

- הלוואות שניתנו
- החזרי מס
- פקדונות וערבויות

השקעות לטווח קצר

- השקעות נזילות
- פק"מ
- השקעות מנוהלות

נכסים נוספים לפדיון

סך כל נכסים טווח קצר
נכסים טווח ארוך (למעלה משנה)

נכסים לא מניבים

- בית/ דירת מגורים
- ריהוט/ ציוד ביתי (הערכה)
- רכב
- נדל"ן לא מניב (מגרש ריק, בית קיץ וכו')
- פקדונות וערבויות לטווח ארוך
- פרטי אספנות

השקעות ונכסים מניבים

- הלוואות שניתנו
- פנסיה (שווי נוכחי)
- נדל"ן מניב
- מניות וניירות ערך
- השקעות מנוהלות
- פקדונות ארוכי טווח
- ביטוח חיים (שווי פדיון נוכחי)
סך כל נכסים ארוכי טווח
סך כל נכסים
סך כל נכסים:
סך כל התחייבויות:
האם יש בידכם די נכסים קצרי טווח לכיסוי התחייבויות קצרות טווח?

(מספר שלילי מצביע על קשיים)

כמה אתם באמת שווים (נטו)?
שיעור ההון מסך כל הנכסים שלכם?

(ככל שהאחוז גבוה יותר – האיתנות הכלכלית עולה)