בית המשפט מחק העתירה נגד השינוי המבני בבורסה

בית המשפט העליון מחק את עתירתן של חברות הכנסת שרן השכל ואורלי לוי אבוקסיס נגד השינוי המבני בבורסה. חברות הכנסת דרשו לבטל את החקיקה בנושא שעברה בכנסת בחודש מארס, אך השופטים חיות, שהם ומינץ דחו את טענותיהן, והן משכו את העתירה.

בסיומו של הדיון שהתקיים ב-22 ביוני מחק בית המשפט העליון את העתירה, לאחרשדחה במהלך הדיון את טענות העותרות וציין בפסק הדין: "בהמלצתנו ולאחר שמיעתטיעוני העותרות הודיעו העותרות בעקבות הערותינו כי הן אינן עומדות על העתירהוטוב שכך."

חברות הכנסת נימקו את דרישתן לבטל את החוק בטענה כי הוא מעביר לבנקים ולבתי ההשקעות את מניות הבורסה ללא תמורה. כמו כן טענו השתיים, כי רשות ניירות ערך הסתירה מחברי הכנסת חוות דעת ובכך פגעו ביכולתם לקבל החלטה בנושא.

בית המשפט ציין, כי הפגם העיקרי אשר נטען על ידי העותרות, לפיו לא נמסרו להןחוות דעת מסוימות מאת המדינה – אינו מצדיק סעד של בטלות חוק ואינו מתקרבלדרגת החומרה שנקבעה בפסיקה לעניין בטלות חוק בשל פגמים בהליכי חקיקה.

השופטים הדגישו, כי לא ניתן לצייר משוואה פשוטה לפיה כל סירוב מאת הרשותלמסירת מידע יחייב פסילת חוק, ותחת זאת יש לבחון את עובדות המקרה הקונקרטיעל נסיבותיו. באופן פרטני, ציין בית המשפט כי העדר גילוי חוות הדעת שנתבקשו עלידי העותרות אינו מהווה "פגם מהותי היורד לשורשו של עניין",  מאחר שתוכנן שלאותן חוות דעת תואם את עיקרי הדברים שנמסרו לחברי הכנסת במהלך הדיוניםהרבים בוועדת הכספים, וממילא הייתה בידי העותרות חוות דעת נגדית.

באשר לזכויות הבעלות בבורסה, הבהירו כל חברי ההרכב במהלך הדיון כי זכויותהבעלות בבורסה נתונות לחבריה, ואין לטענות העותרות בעניין זה על מה לסמוך.זאת, בין היתר לאור סעיף 370 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הקובע כי יש לראותבחבריה של חברה מוגבלת בערבות (הבורסה) כבעלי מניותיה.

בית המשפט העליון הדגיש כי ההגבלות הרגולטוריות השונות בחוק ובתקנון הבורסהלא שללו מהחברים את זכות הקניין שלהם בבורסה, אולם הסרת אותן מגבלותבמסגרת השינוי המבני שיצר החוק הביאה לעליית ערכן של האחזקות בבורסה, וישבכך כדי להשליך על מתווה המס הראוי.

כזכור, במסגרת החוק שעבר בכנסת נדרשים הבנקים למכור אחזקות עודפות שמעל ל-5% – מה שיאפשר את כניסתם של חברי בורסה חדשים.