בנק ישראל הוריד הריבית ל-1%

הועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות ממלאת מקום הנגיד, קרנית פלוג, הורידה את הריבית לחודש אוקטובר 2013 ב-0.25% – לרמה של 1%.

הבנק ציין, כי בין הגורמים להחלטתו היתה הודעתו של הבנק הפדרלי בארה"ב, כי ימשיך בתוכנית ההרחבה הכמותית בהיקף הנוכחי, עד שיצטברו עדויות נוספות להתבססות השיפור בפעילות הכלכלית.

לנוכח דחיית התהליך נמשכת לדברי הבנק אי הוודאות באשר למועד צמצום ההרחבה הכמותית, עוצמתו והשלכותיו. בעקבות כך צפויים הבנקים המרכזיים של אירופה, בריטניה ויפן להותיר את המדיניות המוניטרית מרחיבה מאוד לאורך זמן.

גורם נוסף להחלטה הוא האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים והציפיות לשנה הקרובה אשר נמצאות מתחת למרכז יעד האינפלציה. בנוסף ציינו בבנק כי עם ירידת המתח הגיאופוליטי ועל רקע המדיניות המרחיבה בעולם, התחדש הייסוף בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי. בבנק ציינו את הימשכות העלייה במחירי הדירות ונטילת המשכנתאות בהיקפים גבוהים, אולם לדבריו, צפויות הנחיות המפקח על הבנקים, המגבילות את שיעור ההחזר מן ההכנסה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה הסופית לפירעון ההלוואה במשכנתאות, להפחית את הסיכון לציבור נוטלי המשכנתאות ולמערכת הבנקאית.

בבנק ציינו גם כי האינדיקטורים שנוספו החודש ממשיכים לתמוך בהערכה שבניכוי השפעת תחילת הפקת הגז הטבעי, הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב המתון שאפיין אותה בשנתיים האחרונות, וכי נמשכת היציבות בשוק העבודה.

בתוך כך, נמשכת הירידה בייצוא על רקע הקיפאון בסחר העולמי, וחלה התמתנות בקצב צמיחת הצריכה הפרטית. בבנק הוסיפו כי הגידול בהוצאות הממשלה צפוי להתמתן ב-2014, ובתחילת השנה ייכנסו לתוקפן העלאות מיסים נוספות.

בבנק סיכמו כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש אוקטובר לרמה של 1%, הינה עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.