מאת: יובל כהן
קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 12 דקות

בסימן עלייה

סוף השנה הוא זמן טוב להתארגנות בתחום המס, והשנה ההמלצה הזו נכונה מתמיד, לאור אישור המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המס בכנסת, בתחילת דצמבר 2011.

הרציונאל שהנחה את ועדת הכספים בחקיקת תיקון 187 לפקודת מס הכנסה הוא הפחתת מיסים (מדרגות המס) על הכנסות מיגיעה אישית למעמד הביניים והעלאות מיסי חברות, מס לבעלי הכנסות גבוהות ומס על הכנסות פאסיביות. התיקון הזה מחייב כל אחד לבחון את התחומים הרלוונטיים לפעילותו, כדי להחליט אם נדרש לבצע פעולות כלשהן. להלן תאור קצר של השינויים שנקבעו בתיקון החוק:

מס חברות: במתווה הקיים, מס החברות היה אמור לרדת בהדרגה עד לשיעור של 18% בשנת 2016, ולפי מתווה זה מס החברות בשנת 2011 עומד על 24%. לפי הצעת החוק, לא יופחת מס החברות במתווה הקיים ואף יעלה ל- 25% בשנת 2012 ואילך.

מס על הכנסות פאסיביות: מס המוטל על יחיד מהכנסות מאפיקים הוניים עולה משיעור של 20% ל-25% על ההכנסה הריאלית. בסעיף זה כלולים הכנסות ריבית, דיבידנד, רווח הון ושבח ממכירת מקרקעין. שיעור המס של 15% על אג"ח שאינן צמודות למדד נותר בעינו. לגבי יחיד שהוא בעל מניות מהותי (מחזיק ב-10% או יותר מאמצעי השליטה בחברה), שיעורי המס על דיבידנד ורווח הון החלים עליו יעלו מ-25% ל-30%.

העלאת שיעורי המס תהא בתוקף לפי סוג הנכס:

  • ניירות ערך סחירים: כל רווח ההון הריאלי על מכירות החל מ-1 בינואר 2012 יהא חייב במס בשיעורים החדשים. כהוראת מעבר נקבעה אפשרות לבצע מכירה רעיונית במהלך חודש דצמבר 2011 תוך תשלום מס על הרווח שנוצר במכירה הרעיונית. המכירה הרעיונית אפשרית לגבי ניירות ערך נסחרים ושל קרנות נאמנות פטורות, ובלבד שנמכרו במכירה הרעיונית כל ניירות הערך מאותו סוג עליהם ביקש מכירה רעיונית. המכירה הרעיונית תתבצע באמצעות חבר הבורסה בישראל. לגבי אחזקות מחוץ לישראל (באמצעות בנקים בחו"ל) המשמעות המעשית היא מכירה ורכישה מחדש בפועל של ניירות הערך.
  • ניירות ערך, נכסים אחרים ומקרקעין: המס, במועד המכירה לאחר 1 בינואר 2012, יחושב לינארית לפי יחס תקופות ההחזקה בנכס לפני ואחרי מועד השינוי.
  • מוניטין שלא שולם בעד רכישתו: כל רווח ההון על מכירות החל מ-1 בינואר 2012 יהא חייב במס בהתאם לשיעורי המס החדשים.
  • נכסי מקרקעין שנרכשו לפני 1960: שיעורי המס עולים בהדרגה על פני השנים. בשנת 2012 תוספת 1% ובשנים 2013 ועד 2017 תוספת 2% לשנה. המשמעות היא העלאת הכדאיות למכור נכסים אלו מוקדם ככל האפשר.

שינוי שיעורי המס על הכנסות יחיד – החלמשנת 2012יבוטלהמתווההקייםשל הפחתתמסההכנסהעליחידים. שיעוריהמסליחידיםעלהכנסהחייבתמעל 40,790שקל לחודש יועלו מ-45% ל-48%.

תחולהפחתהשל2% לבעליהכנסותממעמדהבניינים – על הכנסהחייבתמעל 8,660 שקלועד 14,070 שקל לחודשיחולשיעורמסשל 21% במקום 23% . המשמעות היא הטבהמקסימליתשלכ- 110 שקלבחודש.

החל משנת 2012 יינתנו 2 נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל 3 (הטבה בסך של כ-420 שקל בחודש) – נקודת זיכוי אחת בשנת הלידה, 2 נקודות בכל אחת מהשנתיים הבאות ונקודה אחת בשנת הגיעו לגיל 3.

ביטוח לאומי – החבותבדמיביטוחלאומיומסבריאותנגזרת מגובהההכנסההחודשיתשלהעובד. בשנת 2011 גובהההכנסההמרביתהחודשית (התקרה החודשית)עליהמוטליםדמיביטוחלאומיהינה מכפלהשלתשעפעמיםהסכוםהבסיסי ( 8,158שקל ). התקרה הגבוהה יוצרת תמריץ לעבוד באמצעות חברה ולא כיחיד. באופן זה הוקמו מספר רב של חברות בשנים האחרונות.
החלמשנת 2012 תשובותעמודהתקרה החודשיתעלחמשפעמיםהשכרהחודשי. המשמעות היא שהכנסה מיגיעה אישית מעל 40,790 שקללאתחויבבדמיביטוחלאומיומס בריאותבגיןכלשקלנוסףשיתקבלמעלסכוםזה.

ריבית לאוכלוסיה מבוגרת – הוגדלה תקרת הניכוי מריבית פקדונות ותוכניות חיסכון למבוגרים זכאים מ- 9,120 שקל ליחיד ו- 13,680 שקל לזוג ל-13 אלף ו-16 אלף שקל, בהתאמה.

מס הכנסה שלילי – נקבעה זכאות למענק בשיעור של 150% מהמענק הרגיל הניתן במסגרת מס הכנסה שלילי לגבי עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר וכן לגבי עובד שהוא אב במשפחה חד-הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו. התחולה מיום 1 בינואר 2013 בעד חודשי עבודה בשנת המס 2012 ואילך.

נוספה הבהרה לפיה, לא ניתן יהיה לבצע פריסה של רווח הון במכירת ניירות ערך נסחרים.

סעיף שלא השתנה: שיעור המס החל על יחידים המשקיעים באפיקים הלא צמודים (אג"ח לא צמוד, פקדונות שקליים וכד') נותר 15%. בנוסף, ההצעה להחיל מס ייסף (מיסוי נוסף של 2% על הכנסות של יחיד מעל מיליון שקל בשנה) בוטלה בסופו של דבר לקראת קריאה שנייה ושלישית.

כדאי לשים לב למספר השלכות של השינויים. לדוגמה:

  • הוראות החוק מאפשרות לקזז הפסד הון מניירות ערך גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך סחירים ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 25%. לאור העלאת שיעור המס על הכנסות דיבידנד של בעל מניות מהותי, החל מ-1 בינואר 2012 לא ניתן יהיה לקזז הפסד הון כאמור כנגד דיבידנד שיקבל בעל מניות מהותי מחברה בשליטתו.
  • שיעורי המס על הקצאת אופציות לעובדים במסלול ההוני נותרה 25% – עובדה שמעלה את האטרקטיביות של המסלול ההוני על פני יתר המסלולים.
  • העלאת המס על דיבידנד מרווחים צבורים לשיעור של 25% ו- 30% לבעל מניות מהותי תהיה בתוקף לכל חלוקה החל מה-1 בינואר 2012 מבלי קשר למועד צבירת הרווחים. בעקבות הקביעה האמורה, נוצר תמריץ לחלוקת רווחים עד ל-31 בדצמבר 2011. חלוקה זו חייבת בשיעורי המס הקודמים (20% ו- 25%).

הכותב הוא רואה חשבון, כיהן כמנהל במחלקה המקצועית ברשות המסים ומשמש כיום, בין היתר, כיועץ לאיגוד הבנקים.

האמור לעיל מהווה תאור כללי ולא ממצא ומחייב של הוראות החוק. נוסחו של החוק החדש כפי שפורסם ברשומות הוא המחייב. כמו כן, האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ מס. לשם קבלת יעוץ מס מומלץ לפנות ליועץ מס לבירור השלכות המס.