האוצר בוחן את יישום FATCA בישראל

מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן, הקים צוות בראשותה של הממונה על הכנסות המדינה, פרידה ישראלי, לבחינת היישום של חקיקה אמריקאית. חקיקה זו קובעת, כי על גופים פיננסיים בישראל לדווח על חשבונות המנוהלים אצלם ושייכים למי שחייב בדיווח לשלטונות המס בארה"ב – גם אם הוא תושב ישראל. הצוות כולל נציגים ממשרד האוצר, בנק ישראל, רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים.

        

בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקני The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), שמטרתו מניעת התחמקות מתשלום מס על ידי ישויות אמריקאיות בעלות חשבונות מחוץ לארצות הברית.

ואלה עיקרי החקיקה:

  • אמריקאים (בעלי אזרחות/ גרין קארד) המחזיקים בנכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב ששוויים הכולל הוא יותר מ- 50,000$, יחויבו לדווח עליהם באמצעות טופס שיצורף לדו"ח השנתי, המוגש לרשות המסים האמריקאית (IRS).
  • גופים פיננסיים זרים (FFIs) יחויבו להעביר ישירות לרשות המסים האמריקאית ((IRS מידע אודות חשבונות המוחזקים על ידי אמריקאים, או על ידי ישויות זרות בהן לנישומים אמריקאים יש החזקה מהותית.

 

על-פי הוראות FATCA, על כל הגופים הפיננסיים הזרים להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המיסים האמריקאית לא יאוחר מה-30.6.2013. הגוף הפיננסי יתחייב לבצע בדיקת נאותות לבעלי חשבונות, ולהעביר לרשות המיסים האמריקאית אחת לשנה מידע אודות חשבונות שזוהו כ"אמריקאים". כמו כן, יתחייב הגוף הפיננסי להעביר מידע בדבר מספר וסך ערך החשבונות של בעלי חשבונות אשר סירבו לשתף פעולה ("סרבנים").

בנוסף, יתחייבו הגופים הפיננסיים לנכות במקור עבור רשות המיסים האמריקאית 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי שמועבר אליהם, מכל אלו שאינם מצייתים להוראות FATCA  הן מגופים פיננסיים והן מבעלי חשבונות.

יישום הוראות  FATCAעל ידי הגופים הפיננסיים בישראל צפוי לעורר קשיים רבים, לאור החסמים הקיימים בדין הישראלי, והעלויות התפעוליות הרבות בהן ייאלצו לשאת אותם גופים.

בנסיבות אלה החליט מנכ"ל משרד האוצר למנות צוות, אשר יבחן את השלכות יישום הוראות FATCA  בישראל, לרבות בחינת האפשרות ליישום  באמצעות הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לארה"ב, אשר עשוי להקל על הגופים הפיננסיים את היישום – וימליץ על מתווה מוצע.