הבנקים יאמצו את באזל 3

הבנקים משנים את חישוב יחס הלימות ההון: המפקח על הבנקים דודו זקן פרסם טיוטה לתיקון הוראות החישוב במסגרת אימוץ המלצות באזל 3.

 
החידוש העיקרי בטיוטה נוגע למכשירי ההון אותם הבנקים יוכלו לכלול לצורך חישוב יחס הלימות ההון. השינוי נועד לחזק את יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים במקרה שיהיו כאלה. בנק ישראל קבע כי "על מנת לאפשר לבנקים להיערך למסגרת העבודה החדשה ולהמשיך להעמיד אשראי לפעילות הכלכלית על פי צרכי המשק, נקבעו הוראות מעבר לעניין ההתאמות והניכויים מההון, אשר לפיהן ישום השינויים ייפרס עד לשנת 2017. כמו כן, נקבע כי מכשירי הון קיימים שאינם עומדים בקריטריונים החדשים יופחתו מההון בהדרגה על פני תקופת מעבר של 10 שנים".

כחלק מאימוץ תקן באזל 3 – תקני עבודה חדשים שאומצו כחלק מהפקת הלקחים מהמשבר ב-2007-2009 – יידרשו שני הבנקים הגדולים בישראל להציג יחס הון ליבה גבוה מ-10% עד 2017, ואילו שאר הבנקים יצטרכו להציג יחס שלא יפחת מ-9% עד 2015. בנוסף נקבע כי יחס ההון הכולל לא יפחת מ-12.5% עבור כלל המערכת הבנקאית ומ-13.5% עבור שני הבנקים הגדולים.