צילום: shutterstock

היזהרו בביטול שיקים: בוטלו ההקלות שניתנו במהלך תקופת הקורונה

המערכת הבנקאית חוזרת לשגרה והחל מיום 23.6.20 שיק שבוטל, אך הופקד בחשבון, נספר במניין השיקים לעניין "חשבון מוגבל" – זאת לאור פקיעת תוקפן של הטבות הקורונה שנקבעו על ידי בנק ישראל.

איגוד הבנקים שלח תזכורת לבנקים, וביקשם ליידע את הלקוחות כי אם בוטלה המחאה רצוי שהלקוח יבקש מאוחז השיק להשיב לו את ההמחאה פיזית. הסיבה לכך היא משום שמי שביטל שיק שמועד פירעונו טרם הגיע, גם אם מסיבות לגיטימיות (כגון הפסקת שירותים או ביטול הזמנה של מוצרים או אירועים), ולא קיבל את השיק המבוטל פיזית בחזרה לידיו – יהיה חייב לדאוג לכך שבמועד הפירעון של השיק יהיה לו כיסוי, למקרה שמקבל השיק יחליט להפקיד אותו.

על פי החוק, כשמגיע מועד הפירעון של שיק, גם אם הוא בוטל, חייב הבנק לבדוק אם יש לו כיסוי, ובמקרה שלא, הוא חייב להחזיר אותו גם תחת הנימוק "אין כיסוי מספיק". במהלך משבר הקורונה פרסם בנק ישראל הקלות בנושא זה, אך כאמור, כעת הן בטלות, ושיקים כאלה ייספרו במניין השיקים להגבלת החשבון.

גידול בביטולי שיקים

מנכ״ל איגוד הבנקים, איתן מדמון, מתריע כי יש להקפיד בנושא זה: "בתקופת משבר הקורונה חל גידול משמעותי בביטולי שיקים, אשר באו לידי ביטוי בקפיצה של מאות אלפי ביטולים ביחס לשגרה. לפיכך, לקוחות שסברו שבעת ביטול השיק 'הסתיים העניין' נמצאים בסיכון ועלולים להיות חשופים לסימון שלילי במאגר נתוני אשראי, וכן להטלת הגבלה פוטנציאלית על החשבון. על כן, ראוי שיבקשו מהספק שלא להפקיד את ההמחאות הללו, או לבקשן פיזית בחזרה", אומר מדמון.

בנק ישראל מציג דוגמה למקרה כזה: "זוג אשר שילם מראש 12 שיקים לטובת שכר דירה, אליה היה אמור להיכנס במהלך חודש אפריל, ואולם עקב המצב בוטלה העסקה והזוג לא יעבור להתגורר בדירה זו ולכן ביטל את השיקים. על הזוג ליצור קשר עם בעל הדירה שאוחז בשיקים ולבקש ממנו שלא להפקיד אותם".

לדברי הבנק, "במקרה בו השיקים כבר הופקדו למשמרת, קיימת אפשרות לבטל את הפקדתם, ואולם על בעל הדירה לפעול באופן יזום מול הבנק בו מתנהל החשבון כדי לעשות זאת. מובן, שעדיף שזוג השוכרים יקבלו חזרה את השיקים לידיהם, ככל שהדבר אפשרי. במקרה בו קיים חשש שהשיקים בכל זאת יופקדו, על הזוג לדאוג ליתרה מספקת בחשבון במועדי הפירעון של השיקים, על מנת למנוע החזרה של השיקים הללו מסיבת אין כיסוי מספיק".