קושי: 2 מתוך 5
זמן קריאה: 10 דקות

הכירו את העו"ש

חשבונות עובר ושב (עו"ש) הם חשבונות בנק שניתן למשוך מהם כספים לפי דרישה – במזומן, באמצעות צ'ק או בדרך אחרת. בפועל, חשבונות העו"ש הם החשבונות שבאמצעותם מתנהלת כל הפעילות הכספית של לקוחות הבנקים: באמצעותם הם מקבלים כספים (משכורות, קצבאות, הלוואות ועוד), מבצעים תשלומים שונים (בצ'קים, בכרטיסי חיוב או בהוראות קבע), ומנהלים את חסכונותיהם, לדוגמה מפקידים כספים לפיקדונות, רוכשים ניירות-ערך, מבצעים העברות לקופות גמל ולקרנות פנסיה ועוד. הרישום המפורט שעורך הבנק מאפשר לבעל חשבון העו"ש לעקוב מדי יום אחר התנועות המבוצעות בו ולדעת מה יתרתו המעודכנת.

כדי לפתוח חשבון עו"ש צריך הלקוח לסור אל סניף הבנק שבו הוא מעוניין לנהל את פעילותו הכספית, לחתום על הסכם לפתיחת חשבון ולבחור את השירותים הבנקאיים שאותם הוא מעוניין לקבל באמצעות החשבון. על פי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), אסור לבנק לסרב סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון עו"ש במטבע ישראלי, כל עוד החשבון מצוי ביתרת זכות והלקוח עומד בתנאי ההסכם עם הבנק. סיבה סבירה לסירוב לפתוח חשבון עשויה להיות, למשל, מקרה שבו הלקוח נשאר בעבר חייב כספים לבנק, או התנהג בעבר בסניף בצורה אלימה – פיזית או מילולית. בנק אינו חייב להעניק אשראי ללקוחותיו, וכל מתן אשראי – ובכלל זה גם אישור מסגרת אשראי בחשבון עו"ש (ראה בהמשך) – נתון לשיקול דעתו של הבנק.

חשבון משותף

חשבון עו"ש שברישומי הבנק יש לו יותר מבעלים אחד מוגדר חשבון משותף. שותפים בחשבון נחשבים, בדרך כלל, בעלים במשותף של כל הזכויות הגלומות בו בחלקים בלתי מסוימים. במקביל, נושאים השותפים בחשבון באחריות משותפת לכל ההתחייבויות שנוצרו בו. לא ניתן להוציא שותף מהחשבון אלא בהסכמתו, או על פי צו של בית המשפט.

את החשבון המשותף ניתן לנהל בשני אופנים:

  • "ביחד": ביצוע כל פעולה בחשבון מחייב חתימות של כל השותפים. ניהול החשבון בדרך זו מאפשר לשותפים השונים לקיים מעקב הדוק אחר כל פעולה המבוצעת בו.
  • "כל אחד לחוד": חתימה של כל אחד מהשותפים בחשבון מספיקה לצורך ביצוע פעולות, ואין צורך בקבלת  אישור של יתר השותפים.

בחשבון שבו ישנם יותר משני שותפים ניתן לקבוע גם אופן פעולה אחר, למשל, חתימה של שניים מתוך שלושה תחייב את החשבון.

ניתן לעבור משיטת ניהול חשבון עו"ש אחת לשנייה, אך כדי למנוע כל ספק, שותף המבקש לשנות את שיטת הפעולה בחשבון חייב להגיש את בקשתו לבנק בכתב בלבד. במקרה של חוסר שיתוף פעולה בין השותפים עלולה הוראה כזו לגרום להקפאת הפעילות בחשבון:

  • על כל בעלי החשבון לחתום על הרשאה הדדית לאחרים. הרשאה כזו יכולה להיחתם בעת פתיחת החשבון או בכל מועד שלאחר מכן, בחתימה על מסמכים מתאימים בבנק.
  • כאשר חשבון מתנהל בשיטת "כל אחד לחוד" רשאי כל אחד מהשותפים לבטל את ההרשאה שניתנה לאחרים לפעול בחשבון לבדם. לאחר מתן הוראה זו יהיה צורך בחתימות של כל השותפים כדי לאשר ביצוע פעולה בחשבון.

במעמד פתיחת חשבון עו"ש משותף מבקש הבנק מהשותפים להורות לו אם להפעיל, בעת הצורך, את הסעיף המכונה "סעיף היוותרות בחיים" (או "סעיף אריכות ימים"). כאשר כל השותפים מאמצים סעיף זה, אזי לאחר פטירת אחד מהם זכאים הלקוחות שנותרו בחיים להמשיך לפעול בחשבון. עם זאת חשוב לציין, כי אין בהוראות אלה משום קביעה ביחס לבעלות על הכספים בחשבון.

ללא הסכמה על הפעלת "סעיף היוותרות בחיים" לא יוכלו השותפים שנותרו בחיים להמשיך ולפעול בחשבון עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואתו של הנפטר, ואז הם יהיו רשאים לפעול בחשבון ביחד עם יורשיו.

חשבונות מוגבלים

במקרים של משיכות חוזרות של צ'קים ללא כיסוי מוגדר חשבון העו"ש כחשבון מוגבל, ובעליו מוגדר כלקוח מוגבל. על-פי חוק צ'קים ללא כיסוי, מוגדר חשבון כמוגבל, אם בפרק זמן של 12 חודשים סירב הבנק לכבד 10 צ'קים או יותר, בשל היעדר יתרה מספקת בחשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

כאשר צ'ק מוחזר בעקבות הוראת ביטול של בעל החשבון, ואשר גם בלעדיה הוא היה מוחזר מסיבת "אין כיסוי מספיק"חייב הבנק למנות אותו במניין הצ'קים שהוחזרו לצורך הגבלת החשבון.

לקוח שסבור כי הוטלה עליו הגבלה שלא כדין, צריך לברר תחילה את העניין בסניף הבנק שבו מתנהל חשבונו. לבנק נתונה הסמכות לתקן טעות שהוא ביצע ולהפחית צ'ק שהחזיר בטעות מתוך מניין הצ'קים שהביאו להגבלת החשבון. אם לאחר ההפחתה נמוך מניין הצ'קים ללא כיסוי מעשרה (בתקופה של 12 חודשים), תבוטל הגבלת החשבון.

במקרה שאין מדובר בטעות, והלקוח סבור שיש לו עילה על-פי החוק להפחתת צ'ק ממניין הצ'קים המסורבים, רשאי הלקוח לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה.

הבנק צריך להודיע בכתב על הגבלת החשבון לבעל החשבון, למיופי הכוח (אם יש כאלה) ולמורשי החתימה בחשבון, אם מדובר בחשבון חברה. תחילת ההגבלה היא ביום שצוין בהודעת הבנק, ולפחות 15 ימים מיום שליחת ההודעה. תקופת ההגבלה לחשבון ולבעליו היא שנה אחת, שבמהלכה אסור ללקוח המוגבל למשוך צ'קים מהחשבון, ולבנק אסור לכבד צ'קים שנמשכו מהחשבון המוגבל. כן אסור ללקוח מוגבל לפתוח חשבון צ'קים אחר, או להתמנות למיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון כלשהו. יחד עם זאת, החוק אינו אוסר על לקוח מוגבל לפתוח חשבון בנק ללא אפשרות למשוך ממנו צ'קים.

לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל, או מי שהיה לקוח מוגבל בעבר וחשבונו הוגבל פעם נוספת תוך שלוש שנים מיום סיום תקופת הגבלתו הראשונה, מוגדר "לקוח מוגבל חמור". תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור היא שנתיים, ובמהלכה מוגבלים כל חשבונותיו, ובכלל זה החשבונות שבהם הוא מיופה כוח – פרט לחשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.

חשבון של קטין

קטין רשאי לפתוח חשבון בנק מרגע שמלאו לו 16 שנים. בתנאים מסוימים ניתן לפתוח חשבון גם לקטינים צעירים יותר: למי שמלאו לו 14 שנים בהסכמה בכתב של הוריו או של האפוטרופוס שלו, ולמי שמלאו 15 שנים והוא מוגדר כ"נער עובד"כלומר שהוא מקבל באופן שוטף משכורת המועברת בזיכוי ישיר לחשבון העו"ש שלו.

פנקסי צ'קים רשאי הבנק להנפיק רק לקטינים מעל גיל 16. על גבי צ'קים אלה מוטבעות המלים "קטין" או "נוער (עד 18)"וסכום המשיכה שלהם מוגבל ל-400 שקל. משיכת יתר ("אוברדרפט") ומסגרת אשראי מאושרת יותרו בחשבון של קטין רק לאחר קבלת הסכמה לכך מראש ובכתב מהוריו או מהאפוטרופוס שלו. לנער עובד מותרת משיכת יתר בגובה משכורתו החודשית.

מסגרת אשראי בחשבון עו"ש

מסגרת האשראי מגדירה את הגובה המרבי של יתרת החובה ("אוברדראפט"), שאליו מתיר הבנק ללקוח הפרטי או העסקי להגיע בחשבון העו"ש שלו. ביולי 2006 נכנסה לתוקף הוראה של המפקח על הבנקים, האוסרת על לקוחות הבנקים לחרוג מהמסגרות שאושרו להם למשיכות יתר. הבנקים חויבו לקבוע לכל לקוח מסגרת אשראי בהתאם לצרכיו וליכולת ההחזר שלו, ונאסר עליהם לכבד חיובים וצ'קים מעבר לגבול אותה מסגרת. תיקון שהוכנס להוראה מאוחר יותר מתיר לבנקים לכבד צ'קים וחיובים גם אם החשבון בחריגה קטנה – עד 1,000 שקל, ובלבד שהחריגה לא תימשך לאורך זמן.

ניהול נבון של חשבון העו"ש

חשבון עו"ש הוא שירות שמעניקים הבנקים ללקוחותיהם, וככזה הוא כרוך בתשלום.התנהלות נבונה של הלקוח עשויה להקטין את ההוצאות על ניהול החשבון, לדוגמה:

  • כאשר ברשות הלקוח מצטברים מספר צ'קים, כדאי לרכז אותם ולבצע את ההפקדה בפעולה אחת (עד 20  בקבוצת שיקים).
  • ביצוע פעולות בערוצים הישירים – אינטרנט, מסופי מחשב, מענה טלפוני ממוחשב ומכשירי בנק אוטומטי זול יותר מביצוע אותן פעולות בדלפק הסניף או בשיחה טלפונית עם הפקיד.
  • ריכוז הרשאות וביצוע תשלומים בכרטיס האשראי עשוי לחסוך לכם עמלות.
  • בנקים רבים מציעים פטורים או הנחות שונים לקבוצות מסוימותבאוכלוסייה – צעירים, חיילים, סטודנטיםוגמלאים – וכדאי ללקוח לבדוק אם גם הוא נמנה עם קבוצה כזו.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.