המדד המשולב עלה בחודש מאי ב-0.2%

המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.2%, כך דיווח היום בנק ישראל.

הבנק מעריך, כי נתוני המדד מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, תוך התייצבותה של הצמיחה ברביע השני בקצב דומה לזה של הרביע הראשון של 2012. קצב זה נמוך מהקצב שאפיין את השנה הקודמת.

העלייה במדד החודש משקפת עליה במדד הייצור התעשייתי, עלייה בפדיון המסחר והשירותיים ובמדד יבוא התשומות. עליות אלו קוזזו על ידי ירידות במדדי יצוא הסחורות והשירותיים ויבוא מוצרי הצריכה . יצוין כי נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, בעקבות עדכון מגמות מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון של המסחר והשירותיים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד הייצור התעשייתי עלה באפריל בשיעור של 2.6%, בהמשך לעלייה בו של 0.6% במארס.

מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה בשיעור של 3.4% אחוז באפריל, לאחר ירידה של 1.5% במארס.

מדד יצוא השירותים (ללא שירותי תחבורה) ירד במאי, על פי אומדן בנק ישראל, בשיעור של 1.9%, לאחר עלייה של 5.8%.

מדד יבוא התשומות לייצור עלה במאי בשיעור של 4.9%, לאחר ירידה בו של 4.7% באפריל.

מדד יצוא הסחורות הריאלי ירד במאי בשיעור של 1.1%, לאחר עלייה בו של 1% באפריל.

מדד יבוא מוצרי צריכה הריאלי ירד במאי בשיעור של 1.3%, לאחר עלייה של 7.8% באפריל.