צילום: משרד האוצר
צילום: משרד האוצר

המלצות ועדת זקן הוגשו לשר לפיד

הוועדה לבחינת התחרותיות במערכת הבנקאית, שמונתה על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל, פירסמה  דו"ח מסכם, הכולל את המלצותיה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. ההמלצות, המהוות המשך לדו"ח הביניים שפורסם ביולי אשתקד, הוגשו לשר האוצר יאיר לפיד.

בצוות, בראשות המפקח על הבנקים, דוד זקן, היו נציגים ממשרד האוצר, בנק ישראל, הרשות להגבלים עסקיים, משרד המשפטים ומהמועצה הלאומית לכלכלה. הוועדה מצאה, כי מגזרי הפעילות הקמעונאיים של הבנקים – משקי הבית והעסקים הקטנים – מתאפיינים בהיעדר איום תחרותי מחוץ למערכת הבנקאית. לאור זאת מיקד הצוות את עבודתו בקידום התחרות בתחום שירותי החיסכון, האשראי ומערך התשלומים למגזרים אלה, הן בתוך המערכת הבנקאית והן מחוצה לה.

בפני הוועדה הופיעו מומחים ויזמים מתחום הפיננסים, בתי השקעות והבנקים, שהתייחסו לדו"ח הביניים. כמו-כן ביוזמת הוועדה נערכה עבודת השוואה בינלאומית לעלות ניהול חשבון עו"ש. ההשוואה הבינלאומית גילתה, כי  מבין 13 המדינות שנבחנו, ישראל היא בין שלוש המדינות הזולות ביותר בעלות ניהול עו"ש כוללת (עמלות וריבית), ויותר יקרה רק מהולנד ובלגיה. ממצא זה נכון גם לאחר התאמה לכוח הקנייה. בהשוואת שיעורי הריבית על אשראי מאושר בעובר ושב,  שיעור הריבית בישראל דומה למרבית המדינות.

לאחר שנשמעו גם עמדות הציבור החליט הצוות להשאיר על כנן את המלצותיו, כפי שהוצגו בדו"ח הביניים. ניתן לחלק המלצות אלו לשלושה מישורי פעילות:

  1. צעדים להגדלת מספר השחקנים בענף.
  2. צעדים להגברת התחרות בין השחקנים הקיימים.
  3. צעדים משלימים הכוללים התערבות רגולטורים. במסגרת זו התייחס הצוות באופן ממוקד גם למגזר העסקים הקטנים.

בנוסף, החליט הצוות להמליץ על צעדים נוספים להגברת התחרות ולחיזוק כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים. צעדים אלו כוללים:

  1. הגדלת התחרות על מתן אשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים מצד גופים חוץ בנקאיים. הוקם צוות בראשות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, לגיבוש הצעדים להעמדת אשראי קמעונאי ממקורות החיסכון הפנסיוני והסרת החסמים הרגולטוריים הקיימים כיום. בכוונת צוות זה לסיים את עבודתו עד סוף השנה.
  2. הסרת חסם מרכזי למעבר בין בנק לבנק באמצעות שיפור וייעול תהליך העברת ההרשאות לחיוב חשבון ("הוראות קבע") מהבנק הישן לבנק החדש באופן שלא יחייב את מעורבותו של הלקוח בתהליך.
  3. הוזלת ניהול חשבון לעסק קטן – הוגדרה והורחבה אוכלוסיית העסקים הקטנים אשר תהנה מתעריפי עמלות קמעונאיים לניהול חשבונם, ובהתאם גובש נוסח תיקון חקיקה ליישום ההמלצה.