הסיכונים בחוק ההגבלים העסקיים

קבלת הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 11) בנוסחה הנוכחי טומנת בחובה סיכונים ממשיים לפגיעה בלקוחות הבנקים ובציבור כולו. כך טוען הכלכלן מנחם פרלמן ממשרד פרלמן ושות' בחוות דעת שהוגשה לכנסת מטעם איגוד הבנקים. מדובר בהצעת החוק המקנה לממונה על ההגבלים העסקיים סמכויות נרחבות בקשר עם קבוצות ריכוז.

פרלמן מציין בחוות הדעת, כי הספרות המקצועית והניסיון המעשי מלמדים, כי התערבות בפעילותם של גורמים עסקיים הפועלים בשווקים השונים, אשר נעשית מכוחם של דיני ההגבלים העסקיים, עשויה לשפר את התחרות ואת מצב הצרכנים, אולם היא עלולה גם להרע אותם.

מסיבה זו, טוען פרלמן, קיימת חשיבות מרובה גם לקיומם של בלמים ואיזונים, והדברים נכונים ביתר שאת בכל הקשור לטיפול המשפטי בקבוצות ריכוז. "להבדיל מהטיפול בקרטלים, מיזוגים ואפילו מונופולים, מדובר בתחום שההתערבות בו בעייתית עד מאוד, במיוחד בהיבט של חיזוי התוצאה (חיובית או שלילית מבחינת הצרכנים) של מהלכי התערבות כאלה או אחרים. בתחום קבוצות הריכוז, ארגז הכלים שמעמיד מדע הכלכלה לאוכפי דיני ההגבלים העסקיים מוגבל עד מאד, ולמעשה הוא 'מגשש באפילה'. לפיכך, לא קיימת באף מדינה מערבית טיפול משפטי בקבוצות ריכוז כמוצע בהצעת החוק".

לדבריו, אחד הגורמים החשובים ביותר במערך הבלמים והאיזונים בתחום אכיפת דיני ההגבלים העסקיים הוא בית הדין להגבלים העסקיים, וישנה חשיבות ממשית לאפשר לבית הדין לפקח על החלטות הממונה, מראש, בטרם הוצאתן אל הפועל.

גורמים נוספים שקיימת חשיבות מרובה להשתתפותם במערך הבלמים והאיזונים, הם הרגולטורים הייעודיים הפועלים בענפים שונים. הניסיון המעשי מלמד שפעולה לא מתואמת בין רשות הגבלים עסקיים, הפועלת על פי הוראות כלליות של חוק ההגבלים העסקיים ועל בסיס מומחיותה הכללית בנושא התחרות, לבין רגולטורים ייעודיים שבידם המומחיות הספציפית לענף, עלולה להביא לפגיעה של ממש ביעילות הכלכלית ובצרכנים. לכן, התערבות רגולטורית בשווקים הנתונים לפיקוח, חייבת להיעשות בתיאום עם הרגולטור הייעודי.

על רקע הדברים האלו, מציין פרלמן כי נקיטת הזהירות האמורה וקיומם של מנגנוני הפיקוח והאיזון הופכים להיות קריטיים כאשר הדיון עובר למערכת הבנקאות. "למערכת הבנקאות מאפיינים ייחודיים השונים מענפי משק אחרים, ובראשם, חשיבותה המרכזית למשק הלאומי. מערכת הבנקאות היא מערכת רגישה במיוחד, ולתקלות ולחוסר יעילות בה, השלכות דרמטיות על תפקוד המשק".

לאור זאת, על רקע מאפייניה הייחודיים של מערכת הבנקאות, רגישותה הגבוהה וחיוניותה לתפקוד המשק, עלולה הצעת החוק במתכונתה הנוכחית, אשר אינה כוללת מנגנוני בקרה ואיזון מספקים, לגבות מחיר ניכר מהציבור כולו.

על מנת להגן על הציבור מפני מחירה הקשה של התערבות שגויה בענף הבנקאות, נדרש כי מתן הוראות לקבוצת ריכוז בענף זה, יותלה עם הגשת ערר לבית הדין, אלא אם יקבע בית הדין אחרת. בנוסף, כל הפעלת סמכות על ידי הממונה בקשר עם קבוצות ריכוז בענף הבנקאות, צריכה להיות מותנית בהסכמתו של בנק ישראל.