shutterstock

חברת S&P: דירוג האשראי של ישראל נותר ללא שינוי

דירוג האשראי של ישראל על החוב במטבע חוץ נותר ללא שינוי, והוא יישאר ברמת AA-, כך קבעה לאחרונה חברת דירוג האשראי הבינלאומית סטנדרד אנד פור'ס (S&P). בנוסף, קבעה החברה כי תחזית הדירוג תישאר "יציבה" – לפיה לא צפוי שיוני בדירוג בעתיד הקרוב.

דירוג אשראי ניתן לממשלות, לחברות ולגופים אחרים המנפיקים מכשירי חוב. בדירוג מסוג זה מבטא הגוף המדרג את הערכתו בדבר היכולת והנכונות של הגוף המדורג להחזיר את חובותיו במלואם ובמועדם.

על פי ההודעה של S&P, חוזקות דירוג האשראי של ישראל הן כלכלה איתנה, חשבונות חיצוניים חזקים, יתרונות המדיניות המוניטרית הגמישה ומאגר עמוק יחסית של חיסכון מקומי. שתי המגבלות העיקריות של הדירוג הן נטל החוב הגבוה וכן סיכונים גיאו-פוליטיים.

הכלכלה תקטן אך תתאושש

הערכות החברה צופות כי כלכלת ישראל תקטן לאור משבר הקורונה בשיעור ממוצע של 5% בשנת 2020, לראשונה מזה שני עשורים, אך תתאושש ביותר מ-4.5% בשנת 2021. בנוסף, הגירעון הממשלתי צפוי לגדול למעל 12% מהתוצר, ושיעור החוב הממשלתי נטו יעמוד על 73% מהתוצר בשנת 2020.

הודעת S&P מצטרפת לזו של חברת הדירוג מודי'ס מהחודש שעבר, אז נמסר כי זו לא תעדכן את דירוג האשראי של ישראל, למרות שהיתה אמורה לעשות זאת בזמן הקרוב. דירוג האשראי של מודי'ס יישאר ברמת A1. דירוג נוסף בעל תחזית יציבה הוא של חברת פיץ', והוא עומד על A+.