קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 13 דקות

חוסכים בקופות הגמל

בעקבות הרפורמות השונות שבוצעו בשנים האחרונות בשוק ההון, חלים כיום על קופות הגמל כללי מיסוי שונים, וכן כללים שונים למשיכת הכספים – בהתאם למועדי ההפקדות. לכן, המידע המובא כאן בנושאים אלה הוא בקווים כלליים בלבד.

באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים לצרכים פנסיוניים עתידיים של העמיתים, וכן למטרות נוספות כמו פיצויים, השתלמות ועוד. לכל עמית בקופת גמל מתנהל חשבון נפרד, שבו נרשמות ההפקדות והמשיכות שלו, הרווחים או ההפסדים שנצברו על השקעתו ודמי הניהול שעליו לשלם. התשואה שמשיגה כל קופת גמל מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בסך הנכסים.

במועד ההצטרפות לקופת גמל, מתבקש העמית לחתום על "הוראת מוטבים"שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את הכספים שנצברו לזכותו לאחר מותו. במקרה שהעמית לא מילא הוראה כזו, יועברו הכספים במקרה והוא נפטר למנהל עזבונו או ליורשיו.

פעילותן של קופות הגמל והדרכים שבהן הן משקיעות את כספי העמיתים מוסדרות במספר חוקים ותקנות, שהחשוב בהן הוא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שחוקק בעקבות המלצת ועדת בכר לרפורמה בשוק ההון. לכל קופת גמל יש תקנון משלה, הקובע את אופן פעולתה ומגדיר במדויק את זכויותיהם וחובותיהם של העמיתים.

סוגי קופות הגמל

בשוק ההון הישראלי פועלות כיום קופות גמל רבות, הנחלקות למספר סוגים. קבוצת קופות הגמל המרכזית, שבה גם מתמקדת כתבה זו, היא זו של קופות הגמל לתגמולים (המבטיחות לעמיתים תשלום חד-פעמי, וזאת להבדיל מקצבה – שהיא תשלום תקופתי המשולם לעמית באופן שוטף לאחר פרישתו לפנסיה). קבוצה זו כוללת שני סוגי קופות: קופות גמל לעמיתים שכירים וקופות גמל לעמיתים עצמאים, שהמאפיינים העיקריים שלהן הם:

 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים הזכאים להצטרף אליה הם עובדים שכירים בלבד. גם העובד וגם המעביד מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות בשיעורים שווים, עד לתקרה של 5 אחוזים מהשכר. העובד נהנה מזיכוי ממס הכנסה (הפחתת סכום המס השנתי שעליו לשלם) בגין הפקדותיו.
 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים לקופת גמל זו רשאים להצטרף גם עצמאים וגם עובדים שכירים (ללא תשלום מקביל של המעביד). במועד ההפקדה נהנה העמית בנוסף לזיכוי ממס הכנסה, גם מניכוי מס (הקטנת ההכנסה שממנה מחושב מס ההכנסה).

סוגי קופות נוספים

 • קופת גמל אישית לפיצויים,שבה המעביד מפקיד כספים להבטחת הזכויות של העובד שלו לקבלת פיצויי פיטורין. הכספים הנצברים בקופה רשומים של שמו של העובד.
 • קרן השתלמות לשכירים, שאליה זכאים להצטרף רק עובדים שכירים, ושבה גם העובד וגם המעביד מפקידים לקרן הפקדות חודשיות – העובד מפקיד עד 2.5 אחוזים משכרו, המעביד מפקיד עד 7.5 אחוזים מהשכר.
 • קרן השתלמות לעצמאיים, שאליה רשאים להצטרף רק עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד. עבור ההפקדות בקופה, נהנה העמית מניכוי מס עד לתקרה המשתנה מדי שנה.
 • קופת גמל מרכזית לפיצויים, המיועדת רק למעבידים המשלמים משכורות. בקופת גמל זו המעביד הוא למעשה העמית, והוא זה שמפקיד בה כספים להבטחת הזכויות של עובדיו לקבלת פיצויי פיטורין.

כיצד לבחור קופת גמל?

כל אדם, שכיר ועצמאי, רשאי כיום לבחור בעצמו באיזה קופת גמל להפקיד את כספו. בהמשך, שמורה לו גם הזכות לשנות את החלטתו, ולעבור מקופה לקופה בכל זמן שיבחר. בשוק ההון הישראלי פועלות כמה מאות קופות גמל, המנוהלות על ידי גופים שונים, והבחירה בקופת הגמל המתאימה ביותר היא לכן משימה לא פשוטה. צריך גם לזכור כי ההשקעה בקופת גמל היא למעשה חיסכון לכל החיים, או לפחות לתקופה ארוכה ביותר, ולכן כדאי ורצוי לערוך סקר שוק קפדני לפני שמחליטים באיזה קופת גמל לבחור.

הפרמטרים החשובים ביותר שאליהם יש לשים לב בבחירת קופת גמל הם התשואות שמשיגה כל קופה על השקעת הכספים שבניהולה, רמת הסיכון שלה, ושיעור דמי הניהול שהיא גובה מהעמיתים:

 • תשואות קופות הגמל בנושא חשוב זה, צריך להבין כי קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך, ומומלץ לכן מאוד לבחון את ביצועי הקופות השונות לאורך מספר שנים, ולא על פני חודשים ספורים. דבר נוסף המקשה על השוואת התשואות הוא העובדה שמרבית קופות הגמל הפרטיות הוקמו רק משנת 2002 ואילך. חל משנת 2003 נרשמת בבורסה גאות כמעט רצופה – וכאשר שערי המניות עולים,כולם מרוויחים. המבחן האמיתי של קופות הגמל השונות נמצא, לכן, עדיין לפנינו, והוא יתרחש כאשר יירשמו תקופות פחות טובות בשוק ההון.
 • דמי ניהול מדובר בתשלום בשיעור קבוע מהיתרה בחשבון העמית, הנגבה בסוף כל חודש. השיעור המירבי המותר לגביית דמי ניהול הוא 2 אחוזים לשנה. בפועל, גובות קופות הגמל דמי ניהול נמוכים יותר מאלה שמתיר להן החוק. ככלל, ככל שמרכיב המניות בקופה גדול יותר, גבוהים יותר גם דמי הניהול, בשל הגברת רמת הטיפול השוטף בתיק ההשקעות. בקופות הגמל הסולידיות, נחשבים דמי ניהול למקובלים ברמה שנתית של עד אחוז אחד. דמי ניהול סבירים בקופות גמל עם מרכיב מנייתי גבוה נעים בדרך כלל בין 1.2% ל-1.4% לשנה.
 • רמת הסיכון נתון הנקבע בהתאם להרכב ההשקעות של כל קופת גמל. בהקשר זה צריך העמית לבדוק מהו שיעור ההשקעות של הקופה במניות, איזה חלק מהכספים שבניהולה היא מפנה להשקעות באגרות חוב בעלות דירוג נמוך, ומהי מידת התנודתיות שנרשמת בתשואות הקופה לאורך זמן.

בנוסף, קיימים פרמטרים נוספים שכדאי לעמית לשים אליהם לב, כגון המוניטין של הגוף המנהל את קופת הגמל, והיקף הנכסים הכספיים שבניהול הקופה.

את כל המידע על קופות הגמל השונות, ובכלל זה גם מידע השוואתי ביחס לביצועי כלל קופות הגמל לאורך זמן, ניתן לקבל באמצעות מערכת גמל-נט באתר האינטרנט של משרד האוצר.

מעבר עמיתים מקופה לקופה

עמית בקופת גמל רשאי, כאמור, לעבור מקופה לקופה (מאותו סוג) בכל עת ומכל סיבה, ומבלי שהמעבר יפגע בוותק שצבר. קופת הגמל אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת. המעבר מקופה לקופה מבוצע תוך שבעה ימי עסקים ממועד הגשת בקשת המעבר.

מתי ניתן למשוך כספים?

בקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים, רשאי העמית למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה לאחר 6 חודשים מהיום שבו התפטר או פוטר מעבודתו, ובתנאי שלא התחיל לעבוד במהלך תקופה זו במקום עבודה אחר. בנוסף, יכול העמית למשוך את כספו מהקופה בהגיעו לגיל 60, ובתנאי שצבר 5 שנות ותק ממועד ההפקדה הראשון לקופה. סכומים שהופקדו מתחילת שנת 2005 ניתנים למשיכה רק מגיל 60, ובתנאי שחלפו 5 שנות ותק לפחות.

בקופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים, ניתן למשוך את הכספים שנצברו לאחר 15 שנות ותק, או בהגיע העמית לגיל 60, ולאחר שחלפו 5 שנות ותק. סכומים שהופקדו לקופת הגמל מתחילת שנת 2006 ניתנים למשיכה רק בהגיע העמית לגיל 60, ובתנאי שחלפו 5 שנות ותק לפחות. בקרן השתלמות, תקופת החיסכון היא 6 שנים, אולם ניתן לממש את הכספים שנצברו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה.

עד לסוף שנת 2007 ניתן היה למשוך את כספי התגמולים של קופת הגמל, אם הגיע החוסך לגיל 60 וצבר ותק של 5 שנים לפחות. בעקבות תיקון מספר 3 החל מתחילת 2008 מיועדות ההפקדות לקופות גמל לקצבה. החוסך רשאי להפקיד כספים בקופות גמל משני מסלולים:

 • קופת גמל לא משלמת לקצבה קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספי תגמולים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.
 • קופת גמל משלמת לקצבה קופה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבהעל-פי התקנון שלה. אם החוסך צבר זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימאלי שנקבע, ניתן למשוךאותו כסכום חד פעמי.

ככלל, רצוי מאוד לשמור את הדו"חות השנתיים ששולחות קופות הגמל לעמיתים, וכן כל מסמך אחר המתייחס להפקדות בקופות. מסמכים אלה עשויים לסייע לעמיתים ביום שבו ירצו למשוך את כספם.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.