הנגשת מידע ואישורים אחידים: רפורמה חדשה תגביר את השקיפות בתחום המשכנתאות

בנק ישראל הודיע על שורה של הנחיות צרכניות חדשות בתחום המשכנתאות. הרפורמה תכנס לתוקף באמצע שנת 2022 ומטרתה המרכזית תהיה להנגיש מידע ללקוחות בתהליך סקר השוק על ידי השוואה יעילה בין הבנקים השונים.

במסגרת הרפורמה, הבנקים יחויבו לספק ללקוחות אישורים עקרוניים בפורמט אחיד עם אפשרות לקבלת טפסים מקוונים. האישורים יכללו מידע מפורט, לרבות גובה העמלות שישלם הלקוח, הריבית הכוללת החזויה, סך התשלומים החזוי וסכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר שניתן להגיע אליו במהלך חיי המשכנתא. נתון זה יתבסס על תחזיות משוק ההון לצד שינויים במדד המחירים ושיעורי הריבית למשק.

התפלגות מסלולי המשכנתא במדינות שונות, ממוצע משנת 2007-2015 | בנק ישראל

כמו כן, השינויים יחייבו את כלל הבנקים להציג שלושה סלים אחידים שהרכבם ייקבע על ידי בנק ישראל, בעוד אורך תקופת ההלוואה ייבחר על ידי הלקוח.

  • סל אחד יורכב כולו מריבית קבועה ולא צמודה למדד
  • סל שני יכלול שליש ריבית קבועה ולא צמודה למדד, שליש ריבית צמודה ומשתנה ושליש ריבית צמודה לריבית פריים
  • סל שלישי יציע מסלול המורכב מחצי ריבית קבועה ולא צמודה וחצי נוסף ריבית צמודה לריבית פריים

בתוך כך, ישתנה משך הזמן בין הגשת בקשה למשכנתה ועד קבלת האישור העקרוני, מפרק זמן של שבועיים לימים אחדים בלבד. בנוסף יוצג מידע כללי על הריביות, לצד מחשבונים לבחינת ההחזר החודשי הצפוי. המחשבונים יכללו מידע מפורט על כל הסוגים הקיימים של הלוואות המשכנתא בכל בנק.