קושי: 3 מתוך 5
זמן קריאה: 15 דקות

כרטיס הפלא

כרטיס אשראי הוא אמצעי תשלום פופולארי שנולד בשנות ה-50 של המאה העשרים. הכרטיס, המונפק על ידי בנק או חברת אשראי, מאפשר לצרכן לבצע רכישות של מוצרים או שירותים באשראי במגוון רחב שלבתי עסק. הכרטיס גם משמש למשיכת מזומנים ממכשירים אוטומטיים שמוצבים בסניפי הבנקים ובמקומות נוספים.

כאשר צרכן מבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי, חברת האשראי מעבירה את תמורת הרכישה לספק וגובה את התמורה מהלקוח. בעולם כרטיסי האשראי מקובל להבחין בין הגוף שמנפיק כרטיסי אשראי לבין הגוף שמבצע את פעולת הסליקה – חיוב הצרכן וזיכוי הספק. אין מניעה ששני הגופים האלה, המנפיק והסולק, יהיו שונים, והפעילות מתאפשרת באמצעות מערכות תקשורת משוכללות שמחברות בין כל המנפיקים והסולקים בארץ ובעולם.

לשימוש בכרטיסי אשראי מספר יתרונות: הספק נהנה מכך שאינו חייב לעסוק בגבייה באמצעות המחאות או אמצעי תשלום אחרים, ואילו הצרכן נהנה מאפשרויות לדחות את מועד התשלום. בנוסף, שימוש בכרטיס אשראי מקנה לצרכן גמישות בניצול האשראי העומד לרשותו, פוטר אותו מהצורך לשאת מזומן ומאפשר לו לעקוב בקלות אחרי רכישותיו. מנפיקי כרטיסים גם נוהגים לספקללקוחותיהם ערך מוסף בצורת הנחות ומבצעים ייחודיים.

יתרון חשוב נוסף ללקוח: מאחר שתשלום באמצעות כרטיס אשראי אינו מחייב נוכחות פיזית של בעל הכרטיס בנקודת המכירה, הפך כרטיס האשראי לאמצעי תשלום יעיל ונוח בעסקות שמתבצעות באמצעות הטלפון או האינטרנט.

סוגי כרטיסים

עולם כרטיסי האשראי כולל מספר מותגים בינלאומיים, ובישראל מוכרים מביניהם ויזה, מאסטר קארד, אמריקן אקספרס ודיינרס. במקביל, יש להבחין בין הכרטיסים על פי זהות המנפיק שלהם ומאפיינים נוספים.

כרטיס אשראי בנקאי – כרטיס אשראי המונפקעל ידי תאגיד בנקאי שבו יש ללקוח חשבון. מערכת השיקולים בהנפקת כרטיס אשראי מסוג זה וכיסוי החוב שנוצר בגין השימוש בכרטיס נעשים על בסיס היתרה בחשבון הלקוח שעבורו הונפק הכרטיס.

כרטיס אשראי חוץ-בנקאי – כרטיס אשראי המונפקעל ידי גוף אשראי שאינו בנק, כמו חברת אשראי או גוף מסחרי אחר. בכרטיס חוץ-בנקאי, כיסוי החוב של הלקוח לגוף האשראי נעשה בדרך כלל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון העו"ש שלהלקוח בבנק. כרטיס אשראיחוץ-בנקאי מאפשר ללקוח להגדיל את מסגרת האשראי הזמינה עבורו.

כרטיס מועדון לקוחות – כרטיס אשראי המונפק במסגרת חברות של לקוח במועדון לקוחות. מועדון לקוחות מוקם על ידי גופים מסחריים במטרה לעודד לקוחות להעדיף לבצע אצלם רכישות, באמצעות מתן הנחות והטבות שונות. מועדון הלקוחותיכול להיות מקושר לגוף מסחרי אחד או לחבר מספר גופים מסחריים בכרטיס אשראי אחד.

כרטיס אשראי נטען מראש (pre-paid)  – כרטיס הנטען בערך כספי מוגדרבעת רכישתו, ולכן מקנה למחזיק בכרטיס שליטה בהוצאות. הכרטיס אינו מקושר לחשבון בנק או לאדם המחזיק בו, כך שהשימוש בו נעשה בדיסקרטיות מלאה.

מסגרת אשראי

לכל כרטיס אשראי נקבעת מסגרת אשראי, כלומר סכום שמוגדר עלידי מנפיק הכרטיס הקובע את ניצול האשראי המרבי המותר ללקוח. מסגרת האשראי נקבעת בדרך כלל על סמך בחינת הביטחונות, תזרים ההכנסות וההיסטוריה הפיננסית של הלקוח.

הלקוח בוחר מועד בחודש שבו יחויב הכרטיס. מיום ביצוע העסקה ועד למועד החיוב החודשי ממומןהאשראי הניתן ללקוח מהעמלה שמשלם הספק לחברת כרטיסי האשראי, ובעל הכרטיס אינו משלם עליו ריבית. מעבר לכך, חברת האשראי מאפשרת לבעל הכרטיס לקבלאשראי באמצעות תוכניות אשראי שונות, תמורת תשלום ריבית.

בנוסף, בשנים האחרונות החלו חברות האשראי להציע שיטת חיוב הנקראת אשראי מתגלגל (Revolving Credit), המאפשרת ללקוח להגדיר בעת ההצטרפות לתוכנית  או מדי חודש את הסכום שבו יחויב מתוך כלל הפעולותשביצע בכרטיס אשראי. יתרת התשלום נדחית למועד מאוחר יותר, ועבור דחיית האשראי משלםהצרכן ריבית.

"עסקה במסמך חסר"

השימוש שנעשה בכרטיסי אשראי באמצעות הטלפון והאינטרנט נתמך בין השאר על ידי חקיקה שמתייחסת ל"עסקה במסמך חסר". החוק בישראל מגדיר "עסקה במסמך חסר" כעסקה בין לקוח לבין ספק שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה חסרים פרטים מאלו שנקבעו בתקנות החוק, או עסקה שהמסמך המעיד עליה לא נחתם בידי הלקוח.

בדרך כלל מדובר, כאמור, בעסקות שנעשו בטלפון, שבהן בעל הכרטיס לא חותם על מסמך העסקה, או עסקות שבמסמך העסקה שנחתם לגביהן לא מולאו כל הפרטים הנדרשים.

איך מתבטאת ההגנה על הלקוח? כאשר עסקה מוגדרת כ"עסקה במסמך חסר" והלקוח מגלה כי הוא חויב בגין עסקה שלא ביצע, או בסכום לא נכון, הוא יכול למנוע את הנזק הכספי הכרוך בכך. לשם כך עליו להודיע למנפיק הכרטיס בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על החיוב, כי הוא לא ביצע את העסקה או כי הוא חויב בסכום גבוה מהסכום האמיתי. אם הלקוח מבצע זאת, המנפיק מחויב להשיב לו את סכום החיוב (או במקרה של חיוב יתר – את ההפרש בין סכום החיוב המוסכם לבין הסכום בו חויב) בתוך 10 ימי עסקים מיום מסירת הודעת הלקוח.

עם זאת, למנפיק שמורה הזכות לחזור ולחייב את הלקוח בסכום החיוב או בסכום ההפרש, אם מתברר שהלקוח ביצע את העסקה או התחייב בסכום שחויב בו בפועל. לדוגמה, במקרה שהספק מציג בפני המנפיק מסמך חתום על ידי הלקוח המעיד על ביצוע העסקה או על סכומה.

שימוש לרעה

החוק מגביל את אחריות הלקוח במקרים של שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלו. שימוש לרעה מוגדר כשימוש בכרטיס האשראי בידי מי שאינו זכאי לכך לפי חוזה הכרטיס בדרך של רכישת נכסים או משיכת כסף.

הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה אחרי שמסר הודעה למנפיק הכרטיס על גניבת הכרטיס, על אבדנו או על שימוש לרעה שנעשה בו. במקביל, החוק מגביל את הנזק הכספי שעלול להיגרם ללקוח כתוצאה משימוש לרעה בכרטיס לפני שנמסרה הודעה למנפיק.

ההגנה על הלקוח לא תהיה בתוקף, אם יתברר שהוא מסר את כרטיס האשראי לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד (יודגש כי מסירת הכרטיס יחד עם הקוד הסודי לא נחשבת כמסירה בנסיבות סבירות), אם השימוש בכרטיס נעשה בידיעת הלקוח ואם הלקוח פעל בכוונת מרמה.

הפסקת תשלום בשל אי אספקה

אחת השאלות שעולות מדי פעם היא, מה קורה כאשר לקוח מבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ואינו מקבל את המוצר שרכש. החוק קובע, כי כאשר לקוח הודיע למנפיק, בכתב, לגבי עסקה שנעשתה בינו לבין ספק באמצעות כרטיס אשראי, כי מתקיימים שני התנאים הבאים, יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, במועד קבלת ההודעה: 1. הנכס שנרכש בעסקה לא סופק אף שחלף מועד האספקה שעליו הוסכם בין הלקוח לבין הספק, ואם מועד האספקה כאמור טרם חלף – הספק הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה, 2. הלקוח ביטל את העסקה.

החוק אינו גורע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, אם הוא נוכח שהנכס שנרכש באותה עסקה סופק ללקוח במועד האספקה שסוכם, שהספק לא הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה או שהלקוח לא ביטל את העסקה.

ומה קורה אם העסק פושט רגל? החוק קובע כי כאשר הובא לידיעת מנפיק שנעשתה עסקה בין ספק לבין לקוח באמצעות כרטיס אשראי וכי הוגשה לבית משפט בקשה למתן צו לכינוס נכסים, צו פירוק או צו פשיטת רגל, נגד הספק, וכן הומצאה לו בקשת הצו האמור, יפסיק המנפיק לזכות את הספק בשל אותה עסקה החל במועד שבו נודע לו על הגשת הבקשה עד למועד ההחלטה בה.

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט

בעידן שבו המסחר באמצעות האינטרנט גדל בהתמדה, הפך באופן טבעי כרטיס האשראי לאמצעי התשלום הנפוץ ביותר לביצוע רכישות ברשת. רבים עדיין מתייחסים בחשדנות לביצוע רכישות של מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט. החשש הזה נובע בין השאר מפרסומים על מעשי הונאות שמתבצעים באינטרנט.

איך נזהרים בביצוע רכישות באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט?

החשש העיקרי הוא מחשיפת פרטי הכרטיס. לכן, כדי למנוע אפשרות של דליפת הפרטים לגורמים לא רצויים, יש להימנע מהעברת פרטי הכרטיס בדואר אלקטרוני או בכל ערוץ לא מאובטח אחר.

את פרטי הכרטיס יש להעביר רק באתר שמאובטח באמצעות פרוטוקול האבטחה הבינלאומי SSL (Secure Socket Layer). הפרוטוקול הזה יוצר ערוץ תקשורת מאובטח באמצעות הצפנת המידע שעובר בין הדפדפן של הגולש לבין השרת של העסק שבו מתבצעת הרכישה. הסימן לכך שאתם מבצעים רכישה באתר כזה הוא הופעה של סמל מנעול נעול בתחתית דפדפן האינטרנט. סמל המנעול חייב להופיע לאורך כל תהליך הרכישה.

טיפים לשימוש בטוח בכרטיס אשראי

קיבלתם כרטיס אשראי. לפני שעושים בו שימוש, חשוב לזכור מספר כללים חשובים:

  • אין להשאיר בכל מקרה את הכרטיס ללא השגחה. יצוין כי יש להיזהר מהשארת הכרטיס גם במקום העבודה, לאור ריבוי מקרים של גניבות כרטיסים במקומות עבודה. גם אין להשאיר את הכרטיס ברכב.
  • אין למסור את הכרטיס לשימוש אדם אחר.
  • אל תרשמו את הקוד הסודי – זכרו אותו בעל-פה. השיטה של רישום הקוד בארנק כחלק ממספר אחר (כביכול מספר טלפון) מוכרת לגנבי כרטיסים.
  • במהלך העברת הכרטיס בנקודות המכירה, שמרו על קשר עין עם הכרטיס (זה נכון לדוגמה בתחנות דלק, שבהן רבים נוהגים למסור את הכרטיס ונשארים במכונית). לאחר הקנייה, ודאו שהחזירו לכם את הכרטיס, ושזה אכן הכרטיס שלכם.
  • במקרה של אבדן או גניבת כרטיס – דווחו מיד למוקד החברה.
  • ברכישה באמצעות הטלפון – יש לנקוט זהירות במסירת מספר הכרטיס, ולוודא כי מדובר בחברה מוכרת ואמינה.
  • אל תיתנו את מספר כרטיס האשראי שלכם לשום גורם, גם אם הוא אומר לכם כי הוא לא ישתמש בו. כרטיס האשראי שלכם איננו "עירבון" עבור שום דבר, למעט רכישות שאכן ביצעתם. לדוגמה, מתקשרים ומציעים לכם להצטרף לפרויקט כלשהו, מפתים אתכם בטלפון ואומרים, כי ישלחו לכם פרוספקטים של החברה ורק בכדי לצרף אתכם "למועדון" זקוקים למספר כרטיס האשראי שלכם, תוקף ות"ז. אל תיתנו, כי אחר-כך, כאשר יחייבו אתכם, הם יטענו כי הסכמתם ונתתם להם את מספר הכרטיס.
  • יש להקפיד לחתום על הכרטיס כאשר מקבלים אותו, ולוודא כי הכרטיס הישן מושמד.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.