למשוך קופת גמל ללא מס

בסוף אפריל נכנסה לתוקפה הוראת השעה של משרד האוצר, לפיה בעלי קופות גמל לא פעילות, שבחשבונותיהם סכום של עד 7,000 שקלים, יוכלו למשוך את הכסף ללא תשלום מס. על קופות הגמל להודיע לבעלי החסכונות הזכאים לכך על חלון ההזדמנויות למשיכת הכסף, שאמור להיות בתוקף עד סוף חודש מרס 2015,  בכפוף לבחינת משרד האוצר.

מדובר רק בכספי קופות גמל שבעליהם אינם מזרימים אליהן כספים חדשים. על פי נתוני משרד האוצר, קיימים היום כ-3 מיליון חשבונות ישנים מסוג זה בקופות הגמל השונות, שאינם פעילים עוד, וביתרתם סכום כספי הנמוך מ-7,000 שקלים. מדובר בכ-40% מכלל החשבונות הקיימים כיום בקופות הגמל (אבל רק כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות).

מדוע יזם האוצר את המהלך הזה?

משרד האוצר יזם את הוראת השעה במטרה לייעל את החיסכון הפנסיוני: ההוראה אמורה לסייע לבעלי חשבונות קטנים, שאינם מזרימים לחשבונותיהם הפקדות חדשות, להימנע מתשלום דמי ניהול גבוהים, על רקע חוסר הכדאיות הכלכלית בניהול קופות גמל לא פעילות. כיום נמנע הרוב המכריע של בעלי חסכונות בקופות הגמל מלמשוך את כספו טרם הגיעו לגיל פרישה, בשל גובה המס, העומד על 35% מסכום המשיכה.

כיצד ניתן לדעת מי זכאי למשוך כספים, ואיך מתבצעת המשיכה בפועל?  

קופות הגמל מחויבות, כאמור, להודיע ללקוחות הזכאים להטבה, על זכותם למשוך את כספם ללא תשלום המס הקבוע בחוק (35%). אם אתם יודעים שנפתחה לכם לפני שנים קופת גמל, אבל לא זוכרים באיזה קופה מדובר, במנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים שהקים משרד האוצר, ניתן לאתר קופות גמל אבודות וכספים פנסיוניים.

משרד האוצר לא גיבש נוסח אחיד לגבי הטופס שאותו על העמית להגיש לצורך משיכת הכספים, אולם נקבע, כי על כל חברה המנהלת קופות גמל, לפרסם באתר האינטרנט שלה את הנוהל הנדרש. מי שיבחר למשוך את הכסף מהקופה, יקבל את הסכום בתוך 10 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה לחברת קופות הגמל.

האם לקוח שמחזיק במספר חשבונות – כאשר בכל אחד מהם פחות מ-7,000 שקל – רשאי לפדות את כל הקופות?

אם הכספים מפוזרים במספר חשבונות באותה קופה, לצורך הזכאות למשיכת הכספים יחושב ללקוח הסכום הכולל. כך למשל, במקרה שבו ללקוח שני חשבונות שאינם פעילים עוד באותה קופה, כאשר בכל אחד מהם סכום של 4,000 שקלים, הוא אינו יכול למשוך את הכספים ללא מס.

אם, לעומת זאת, מדובר בחשבונות בקופות שונות, החוסך יכול למשוך את הכספים ללא מס גם אם הסך הכולל גבוה מ-7,000 שקלים.

פרט למשיכה ללא מס, יוכלו בעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופת גמל לאחד את כלל חשבונותיהם לחשבון אחד.

אם החליט הלקוח שלא למשוך את הכסף – האם התנאים ישתנו ביחס למצב היום?

ההוראה החדשה מעודדת משיכת כספים מקופות גמל קטנות שאינן פעילות, שכן מי שיבחר להשאיר את חשבונו בקופת הגמל, צפוי לשלם דמי ניהול גבוהים יותר.

כיום, הרוב המכריע של בעלי קופות הגמל שבחשבונותיהם עד 7000 שקלים, משלמים דמי ניהול גבוהים במיוחד, שאינם פרופורציונאליים לסכום הקיים בקופה. החל בשנת 2016 יתאפשר לחברות המנהלות את קופות הגמל אף להגדיל את דמי הניהול, ולגבות מינימום של 6 שקלים בחודש – כך שככל שסכום ההפקדה הקיים בחשבון נמוך יותר, ישלם למעשה בעליו דמי ניהול גבוהים יותר.

האם כדאי לנצל את ההזדמנות ולמשוך את הכסף?

הוראת השעה החדשה מיטיבה במיוחד עם אלה הזקוקים לכסף הקיים בקופות הגמל באופן מיידי, ואינם מעוניינים לשלם את הקנס שנלווה עד היום למשיכה מוקדמת מהקופה. לחילופין, מי שאינו זקוק מיידית לסכום המופקד, יוכל להשאיר אותו בקופת הגמל, וליהנות מרווחי הון פטורים ממס בעתיד – אך העתיד הזה יהיה רק בגיל 60, ואת הכסף לא ניתן יהיה למשוך במזומן, אלא כקצבה בלבד.

קיימת כמובן אפשרות נוספת, למי שמעוניין להגדיל את קצבת הפנסיה שלו – למשוך את הכסף במזומן, ולהעבירו לקרן הפנסיה. במצב כזה, סכום הכסף יצטרף לקצבת הפנסיה, ויגדיל את הקצבה החודשית, אשר פטורה ממס עד לסכום חודשי של 8,000 שקלים.