מגבלות חדשות על המשכנתה

בנק ישראל נלחם בבועת הנדל"ן: המפקח על הבנקים, דודו זקן, פרסם טיוטת הוראה להגבלת שיעור המימון בהלוואות דיור, שתחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 1 בנובמבר 2012 ואילך.

על פי ההוראה החדשה יוכלו הבנקים להעניק מימון בגובה של עד 75% מערך הדירה לרוכשים דירה ראשונה, ו-70% מערך הדירה למשפרי דיור. הצעד החריף ביותר שנוקט הבנק נוגע למשקיעים בשוק הנדל"ן: על פי ההנחיה החדשה, הבנקים יוכלו להעניק מימון של עד 50% בלבד לרוכשים דירה להשקעה. לעניין זה, "דירה להשקעה" תיחשב דירה שנרכשת על ידי מי שכבר יש לו דירה אחת לפחות.
 

בבנק ישראל מעריכים כי האוכלוסייה הפוטנציאלית שצעד זה נוגע לה הוא 20% מציבור נוטלי המשכנתאות – 9% משקיעים, 8% משפרי דיור ורק 3% רוכשי דירה ראשונה.
 

"טיוטת ההוראה הנוכחית פורסמה על רקע הגידול המשמעותי בשנים האחרונות ביתרת האשראי לדיור והעלייה במחירי הדירות בארץ"נמסר בהודעה מהפיקוח על הבנקים, "מגמות אחרונות בשוק הדיור מעידות על גידול במספר העסקאות, גידול ברמה החודשית של ביצועי המשכנתאות וגידול בנפח הפעילות של המשקיעים. התפתחויות אלו משליכות על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי הבנקאי: הגידול המואץ של תיק האשראי לדיור במאזני הבנקים עלול לטמון בחובו סיכונים ליציבות המערכת הבנקאית ובעיקר נוכח מתאם בין תיק האשראי לדיור ותיק האשראי לענף הבינוי והנדל"ן".
 

בבנק ישראל מציינים כי חלק גדול מהמשברים הפיננסיים שהתרחשו במדינות שונות החלו ממתן אשראי לדיור בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה. ההוראה החדשה נועדה לצמצם את ההשלכות המשמעותיות של התממשות משבר בשוק הנדל"ן באמצעות הקטנת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור הבנקאי והפחתת הסיכון הגלום בלקיחת הלוואות לדיור בשיעור מימון גבוה.