עידן ה-IFRS מגיע לבנקים

כשלוש שנים לאחר השקת עידן התקינה החשבונאית הבינלאומית, IFRS, בחברות הציבורית בישראל בלי הבנקים, הוא הגיע גם למערכת הבנקאות בישראל ויצא לדרך רשמית ב-1 בינואר 2011. השלב הראשון שמופעל עתה אינו כולל תקנים בליבת הפעילות הבנקאית, ואלה מתוכננים בשלב זה לינואר 2013. התקנים שבליבה כוללים טיפול בניירות ערך, נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים, טיפול בהתחייבויות תלויות, הפרשה לירידת ערך מכשירים פיננסיים (לרבות הפרשה לחובות מסופקים) והכרה בהכנסות מעמלות תפעוליות ומימוניות.
החשבונאות של הבנקים בישראל מתנהלת למעשה בארבעה עולמות מקבילים: תקינה אמריקאית והנחיות של רשויות הפיקוח בארה"ב (לרוב בנושאי הליבה), תקינה ישראלית ישנה בנושאים שאינם בליבה, תקינה ישראלית שמבוססת על תקינה בינלאומית (לרוב בנושאים שאינם בליבה) והוראות והנחיות של הפיקוח על הבנקים.
הבנקים נדרשים לעדכן את הטיפול החשבונאי בנושאים שנכנסים לתוקף מינואר 2011 באופן שוטף, בהתאם להוראות מעבר בתקנים הבינלאומיים ובהתאם להבהרות של הפיקוח על הבנקים. הפיקוח על הבנקים בישראל כבר הודיע, כי החלטה סופית בעניין יישום התקינה החשבונאית בנושאי הליבה, שנקבע לינואר 2013, תתקבל במהלך השנה הקרובה. ההערכה היא כי ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם ללוחות הזמנים של אימוץ התקנים הבינלאומיים על ידי גופי התקינה האמריקאים.
התוצאה היא שלצד השקת התקינה הבינלאומית בבנקים בישראל, מינואר 2011, הפיקוח על הבנקים ממשיך לאמץ תקנים אמריקאים. כמו כן, באימוץ התקינה הבינלאומית הפיקוח על הבנקים מעדיף להיצמד לפרשנויות ולחלופות היישום המקובלות בתקינה האמריקאית, כל עוד הן אינן עומדות בסתירה להוראות התקינה הבינלאומית.