פישר החליט: הריבית ללא שינוי

בהתאם לציפיות: בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 1.25%. על פי הודעת הבנק, ההחלטה עקבית עם המדיניות שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

לדברי הבנק, הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה נמצאות סמוך למרכז יעד האינפלציה בטווח שבין 1.7% ל-2%. עליית המחירים בפועל ב-12 החודשים האחרונים נמצאת סמוך לגבול התחתון של היעד, אך היא צפויה לעלות למרכז היעד כבר ביולי הקרוב, בעיקר עקב עליית שיעור המע"מ.

בהודעת הבנק נמסר כי תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין. "הנתונים שנוספו בחודש האחרון מצביעים על אפשרות של האטה בקצב גידול הפעילות בחודשים האחרונים", נאמר בהודעה. "שתי הפחתות הריבית בחודש האחרון מהוות בשלב זה מענה להתפתחויות העולות מהנתונים הללו. תחזית הצמיחה המעודכנת של חטיבת המחקר לשנת 2013 נותרה ללא שינוי ואילו התחזית ל- 2014 עודכנה כלפי מטה בעיקר בגלל התוכנית התקציבית שאושרה לטיפול בגרעון התקציבי".

בהודעתו התייחס הבנק גם לשוק המט"ח וקבע, כי "העלייה בתשואות על איגרות חוב בארה"ב, במידה ותימשך, עשויה למתן את הכוחות לייסוף השקל. המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים המובילים, שבאה לידי ביטוי בריביות נמוכות ובהקלות כמותיות, נמשכת בינתיים. נתונים מקרו כלכליים שהתפרסמו החודש מצביעים על תמונה מעורבת בארה"ב, סביבת מיתון באירופה, חולשה במשקים המתעוררים, ומנגד התאוששות ביפן ובאנגליה. תחזיות הצמיחה העולמיות והתחזיות עבור המשקים המרכזיים עודכנו ברובן כלפי מטה."

בנוגע לשוק הנדל"ן נמסר בהודעת בנק ישראל, כי "במחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, נרשמה במארס-אפריל ירידה של 0.1%, לאחר 9 חודשים רצופים של עליות. כתוצאה מכך התמתן קצב עליית מחירי הדירות ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל ל-8.9% לעומת 10% ב-12 החודשים שהסתיימו במארס. יחד עם זאת, מדובר בנתון בודד. יישום צעדי המיסוי בתחום הדיור שאושרו על ידי הממשלה, צפוי למתן את הביקושים בשוק הדיור".