אַזְהָרַת רֶוָוח

הודעה שמוסרת חברה שמניותיה רשומות בבורסה שלפיה עלול להיות שינוי לרעה ברווח הצפוי שלה, על פי אומדנים קודמים, בדיווח שאותו היא אמורה למסור במועד קרוב.