אשראי

נתינת זכות שימוש בסחורות ושירותים, או בקבלת זכות הקניין עליהם, ללא תשלום מידי. לשון אחר: היכולת של אישיות משפטית כלשהי לקבל כספים, סחורות או שירותים עכשיו ולהחזיר את הכספים, או לשלם בעד הסחורות והשירותים, במועד מאוחר יותר. הצורה של מתן אשראי היא בעלת פנים רבות, החל ממכירה באשראי, ללא ביטחונות, דרך כרטיסי אשראי ועד למתן אשראי על ידי בנק, המלווה במסמכי כיסוי רבים, מכתבי אשראי וכדומה. המשותף לכל אלה הוא הבטחתו של המקבל לפרוע את חובו בעתיד. האשראי הוא חלק חיוני מהמערכת הכספית בכלכלה מודרנית ומקצתו – האשראי הבנקאי – משפיע על היצע הכסף, משום שהוא יוצר כוח קנייה חדש המשפיע על הביקוש האפקטיבי. בדרך כלל לאשראי יש מחיר בצורת ריבית. הבסיס למתן אשראי הוא אמונתו של המלווה בכושר הפירעון של הלווה כשזה תלוי – בנוסף לעצם רצונו של הלווה להחזיר את חובו – ביכולתו לשלם, המבוססת על הכנסתו הנוכחית והצפויה או בבעלותו על נכסים כספיים או ריאליים.