דוח כספי (פיננסי)

כל דוח פורמלי הנותן דיווח על מצבה הפיננסי השוטף של פירמה. דוח הכולל נכסים והתחייבויות של חברה, או של יחיד, בתקופת הדוח, או כל דוח מסכום אחר המצביע על מצבם הפיננסי. דוחות רבים כאלה מתפרסמים באופן שוטף על ידי חברות ועסקים לבעלי מניות ולשימוש מנתחי ניירות ערך ואחרים (דוח רווח והפסד, מאזן, דוח שינויים במצב הכספי ואחרים, לרבות ההערות והביאורים להם). דוחות אלה מוּצאים על בסיס תקופתי (תלת-חודשי, חצי-שנתי או שנתי). דוחות אחרים מיועדים לצרכים פנימיים והם כוללים דוחות שוטפים ותקופתיים, דוחות סטטיסטיים, דוחות משווים ודוחות למטרות מיוחדות. דוחות פיננסיים נותנים בעיקר תמונה על העבר והם משמשים כבסיס לנתינת אשראי, לתשלום מִסים ולניתוח מצבה של הפירמה. עם זאת, יש לזכור כי למרות שיש מסגרות חשבונאיות וכללים חשבונאיים שעל פיהם יש לערוך את הדוחות הכספיים, יש בהם מרחב תמרון שמאפשר לדווח על המתרחש בעסק בצורות שונות, לפי הבנת המנהלים, ואם המנהלים אינם ישרים – עד כדי סילוף התוצאות שאמורות להשתקף בדוחות.