העברות הון

העברת הון בין יחידים באמצעות מתנה או הורשה, כשהעברה היא תוספת לנכסים בידי המקבל ולא חלק מהכנסתו. לפעמים מוטל על העברה כזו 'מס מתנות' (gift tax) שהוא מס המוטל על העברת כסף, טובין או רכוש מאדם אחד לאחר במשך תקופת חייו של נותן המתנה. מס זה בא למנוע את האפשרות שבעל נכסים יחלק את נכסיו לבני משפחתו, או לאחרים, עוד בתקופת חייו, ועל ידי כך יימנע מתשלום מס עיזבון, במקום שבו הוא נהוג (בכמה מדינות מוטל מס העיזבון גם על נכסים שהועברו בדרך של מתנה מידי המוריש ליורשיו בתוך תקופה מסוימת לפני הפטירה). שיעורי מס זה נמוכים בדרך כלל משיעורי מס עיזבון. יש מקומות שבהם המס מוטל על נותן המתנה ויש מקומות שהוא מוטל על מקבלה, כאשר שווי המתנה עולה על סכום הנקוב בחוק. מס מתנות נהוג היום במרבית מדינות מערב אירופה וארה"ב. בישראל מוטל מס רווחי הון על נותן מתנה, אם המקבל אינו קרובו או אינו יחיד אחר שפקיד השומה שוכנע שהמתנה ניתנה לו בתום לב. מתנה של מקרקעין, או זכויות באיגוד מקרקעין למי שאינו קרוב, מתחייבת גם היא במלוא מס שבח.