זכויות מיעוט

זכויות הנלוות לחלקם של בעלי מניות מיעוט בחברה, בשווי הנקי של אותה חברה, ויהיה חלקם בחברה זו ככל שיהיה, אך בשיעור כזה שאינו מאפשר להם שליטה מעשית בה. המונח זכויות מיעוט מתייחס או לכל המניות שאינן בשליטת גוף אחד, יחיד או חברה, או של חברות או יחידים המהווים חלק מקבוצה משולבת. מבחינה משפטית זכויות מיעוט הן כל שיעור מניות שנופלות מחמישים אחוזים, אולם לצרכים פרקטיים, במיוחד בחברות גדולות מאוד שמניותיהן מפוזרות בציבור, השליטה המעשית יכולה שתהיה בידי מיעוט מרוכז של בעלי מניות וזכויות המיעוט יתייחסו, במקרה זה, למי שמחזיק בשיעור קטן יותר מאלה המקיימים שליטה בחברה. בעלי מניות אלה מוגנים בפני עושק המיעוט על ידי סמכות כללית שיש לבית המשפט לפסול החלטות שנתקבלו אמנם מבחינה פורמלית כדין, אך מפלות את המיעוט לרעה; וכן על ידי הצורך, ברוב מיוחס כדי להעביר החלטות מסוימות בעניינים חשובים. כמו כן רשאי אחוז מסוים מבעלי המניות לפנות לבית המשפט ולתקוף את החלטות הרוב, שיש בהן משום שינוי זכויותיהם של בעלי המניות. בדוחות כספיים מאוחדים שעורכת חברה-אֵם מוצגים נתוני חברת הבת במלואם (במידה שלחברת הבת ערך נכסי חיובי) וזכויות המיעוט בהם מוצגות כהתחייבות מעין הונית בסמוך לסעיף הון ועודפים של חברת-האם.