חבֵר בּוּרְסָה

מי שנתקבל לבורסה פעילה לניירות ערך ויכול לקנות ולמכור ניירות ערך באותה בורסה, על־ פי תנאי הקבלה וכללי הפעילות הקבועים בתקנון הבורסה. בבורסה לניירות ערך בתל-אביב יש, למשל, דרישות לגבי ההון המונפק והנפרע של חבר שהוא תאגיד וכן צורך בהמלצה של שני חברי בורסה. החברות היא עניין הנתון לשיפוטה של הבורסה בה מבקשים להתקבל. הבורסה היא מוסד סגור ובה משתתפים חברי הבורסה בלבד, או אנשים שקיבלו הרשאה מיוחדת לכך. אדם המחזיק בנייר ערך או בחשבון ניירות ערך בבנק, ורוצה למכור אותו או לרכוש נייר ערך אחר, אינו יכול לפנות ישירות לבורסה אלא חייב לעשות זאת דרך חבר בורסה, שהוא סוחר מורשה לביצוע עסקות. הסוחר מבצע את הוראת הקונה, או המוכר, ומוסר לו את תוצאות העסקה או מעביר לזכותו אישור על נייר הערך שרכש, או שנמכר ומעביר לזכותו את מחירו. בבורסה לניירות ערך של תל אביב החבר יכול להיות אדם או גוף המאוגד כחברה פרטית או ציבוריות (לעומת בורסות, כגון הבורסה לניירות ערך של ניו יורק שבה רק ישויות טבעיות יכולות להיות חברות), אם עיסוקם – או עיקר עיסוקם – בשאינם בנקים, היא בניירות ערך ואשר עמדו בדרישות מסוימות של איתנות כספית, מיומנות מקצועית וניסיון בעסקי ניירות ערך. הנהלת הבורסה רשאית גם לדרוש עמידה בתנאים נוספים, לפי שיקול דעתה. על פי החוק, כל גוף הרואה עצמו נפגע מהחלטות הבורסה שלא לקבלו כחבר בה או להשעותו או לבטל את חברותו רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי להגשת ערעור. החברות היא אישית ולא ניתנת להעברה (לעומת בורסות בהן ניתן לקנות ולמכור מושב בבורסה, כמו בבורסות בארה"ב). בישראל, עפ"י תקנונה אין הבורסה רשאית להגביל את מספר חבריה. בסוף 2003 היו חברים 12 בנקים ו-16 חברים שאינם בנקים.