חברה פרטית

1. חברה אשר מספר בעלי המניות שלה מוגבל. החוק מקל בדרישותיו מחברה פרטית לעומת חברה ציבורית והיא פטורה מפרסום מאזנים וחשבונות רווח והפסד, אך מאידך גיסא אין היא רשאית לפנות לציבור בהצעה לקנות מניירות הערך שהנפיקה (מניות או איגרות חוב) והזכות להעברת מניות בה גם היא מוגבלת. זוהי צורת ההתארגנות הנפוצה ביותר לעסקים ששייכים לבני משפחה, או לשותפים מעטים, הנוטלים חלק פעיל בניהול העסק.

2. כל תאגיד שאיננו תאגיד שהוקם על ידי הממשלה, או לצורך ביצוע תוכניות ממשלתיות, להבדיל מחברה ממשלתית.