חברה ציבורית

1. חברה המוגבלת במניות או מוגבלת בערבות, אשר אינה מגבילה את מספר בעלי המניות שלה, אולם חייבים להיות בה שבעה בעלי מניות לפחות. החברה תהיה רשאית להתחיל בעסקים רק לאחר שקיבלה רישיון מאת רשם החברות. חברה ציבורית רשאית לפנות לציבור בהצעה לקנות מניירות הערך שהנפיקה על פי תשקיף – לאחר שקיבלה את האישור המתאים להנפקה ולתשקיף. העברת מניות בחברה ציבורית, אם אין תקנותיה קובעות אחרת, אינה מוגבלת. החוק מחמיר בדרישותיו מחברה ציבורית, לעומת חברה פרטית, והיא חייבת לפרסם דוחות כספיים שלה. אם מניות החברה רשומות בורסה לניירות ערך, היא נדרשת לדיווח שוטף ורצוף – בנוסף לדוחות כספיים תקופתיים – גם לגבי כל אירוע מהותי סמוך ככל האפשר לקרות האירוע.

2. חברה שהוקמה על ידי הממשלה, או על ידי גוף ציבורי אחר, כגון רשות מוניציפלית, ואשר כולה או רובה הינה בבעלות אותו גוף.