גיליון 167
מרץ 2010
  • חידת הערך הגלום
  • האם קיים פוטנציאל לבעיית סוכן בחוק ניירות ערך: הדגמה באמצעות מכשיר הנפקות הזכויות
  • הסדרי החוב (אג"ח) החדשים