גיליון 170
יוני 2011
  • מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2010
  • מנגנונים משפטיים התומכים בריכוזיות
  • מצב כלכלי כחוסם מימוש ערבות בנקאית אוטונומית