גיליון 171
ינואר 2012

30 שנים לחוק הבנקאות

  • הרקע לחקיקת חוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א – 1981
  • הגנת הלקוח הבנקאי- תרומת החוק מול תרומת הפסיקה
  • תחולת חוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 על ערבים
  • גבולות הפיקוח השיפוטי על חוזים בנקאיים אחידים
  • חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בהשוואה לחוק הגנת הצרכן, הצורך בתיקון יסודי של חוק הבנקאות
  • אחריות בנקאית ברי חוק הבנקאות(שירות ללקוח) התשמ"א – 1981 – הערכה ביקורתית
  • 30 שנה לחוק הבנקאות(שירות ללקוח) בעיני הפסיקה
  • האם יש לקבוע חובת אמון בחוק הבנקאות(שירות ללקוח)?