Peer-To-Peer

חשבון ממשי לפעילות וירטואלית

הסדרת הפעילות בתחום המטבעות הווירטואליים, מחייבת בחינה של מדיניות המערכת הבנקאית ביחס לפתיחת חשבונות והמשך ניהולם