ד"ר יובל רבינוביץ

מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2017

עבודה אקדמית בוחנת את היחסים והמדדים הכלכליים במערכת הבנקאות בישראל בשנת 2017 בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות