swap

רגולטורים מזרזים את צמצום השימוש בליבור

מדי יום מפרסם ארגון הבנקאים הבריטי את גובה הריבית לפיה בנקים מוכנים להלוות אחד לשני. בשנים האחרונות פועלים הרשות לשירות פיננסיים בבריטניה והאיגוד הבינלאומי לנגזרים וחוזי "החלף" על מנת להפסיק את השימוש בליבור